אוגדני אמות מידה למרכז שירות

בהתאם לדרישות סעיף 58(א) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו – 2016, להלן קישור לתנאים הבסיסים המקובלים בצ'מפיון מוטורב בע"מ (להלן: "צ'מפיון") להתקשרות עם מוסכי שירות ברשת צ'מפיון.

התנאים כפופים לעדכונים, כפי המוכתבים על ידי היצרן מעת לעת.

למען הסר ספק יובהר, כי התנאים המוצגים אינם מהווים הצעה מטעם צ'מפיון וממילא שאינם ניתנים לקיבול בחתימתם.